O projekcie

Inteligentny System Transportu we Wrocławiu (ITS), to szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań technologicznych wykorzystujący narzędzia telekomunikacyjne, informatyczne i pomiarowe. Między innymi:  kamery, czujniki na skrzyżowaniach, tablice przystankowe, skomplikowane systemy łączności i specjalnie dedykowane oprogramowanie.
Wszystko to służy do zarządzania oraz podnoszenia jakości i sprawności systemu transportowego Wrocławia. Wpływa przede wszystkim na płynność ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Co wykonano w ramach systemu ITS we Wrocławiu?

Centrum zarządzania ruchem i transportem publicznym

Czyli nowoczesne centrum sterowania ruchem, które powstało w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Pracują tam wszystkie służby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem i transportem publicznym, tj. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej, Wydziału Transportu oraz miejskiego przewoźnika MPK Wrocław. W centrum mogą wspólnie reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację na drogach, podejmować decyzję o działaniach w razie wypadków, analizować dane, planować objazdy i na miejscu koordynować działanie służb drogowych na podstawie podglądu z kamer ze 155 wrocławskich skrzyżowań.
 

 

 

Dynamiczna informacja przystankowa

169 tablic informacji przystankowej zostało zainstalowanych na najważniejszych węzłach przesiadkowych, żeby dostarczyć pasażerom informacji o rzeczywistym czasie przyjazdu najbliższych autobusów lub tramwajów, ale również do informowania o utrudnieniach i zmianach w ruchu.

System sterowania ruchem

To oprogramowanie, którego zadaniem jest sterowanie ruchem pojazdów na wszystkich skrzyżowaniach podłączonych do systemu. Obecnie takich skrzyżowań jest we Wrocławiu 159. Inżynierowie mogą sterować ruchem pojazdów lokalnie, na wybranych obszarach lub centralnie z opcją udzielania na wybranych skrzyżowaniach priorytetu przejazdu dla tramwajów. System pozwala też sterować wybranymi skrzyżowaniami z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między nimi. Całość dostępnych informacji pochodzących z urządzeń sterowania ruchem jest przekazywana do centrum przetwarzania, gdzie poddawana jest analizie. Na podstawie tak przetworzonych informacji, podejmowana jest najbardziej optymalna decyzja dotycząca sterowania potokami pojazdów.

Nadzór transportu publicznego

Blisko 650 pojazdów wrocławskiego MPK zostało wyposażone w komputery pokładowe, detektory i inne niezbędne urządzenia do komunikacji z elementami ITS znajdującymi się na skrzyżowaniach. Było to niezbędne, aby można było realizować zadania związane z priorytetem dla transportu zbiorowego. W pakiecie było też oprogramowanie, które posiada moduł tras alternatywnych ułatwiającą pracę dyspozytorom i nadzorcom ruchu. Głównym zadaniem aplikacji jest wspomaganie procesu planowania wyłączęń z ruchu dla torowisk i/lub trakcji. Algorytm przeszukuje mapę torowisk, żeby znaleźć drogę omijającej wykluczony z użycia odcinek lub skrzyżowanie albo część skrzyżowania, np. zwrotnicę.

Informacja parkingowa

12 tablic elektronicznych z aktualną informacją o zajętości miejsc parkingowych w wybranych i włączonych do systemu lokalizacjach. Informacja dostarczana użytkownikom dróg jest tworzona w oparciu o dane pozyskiwane od operatorów poszczególnych parkingów.

System informacji dla kierowców

13 elektronicznych tablic rozmieszczonych w najważniejszych punktach miasta, które pomagają porównać alternatywne trasy przez Wrocław. Na podstawie pomiarów zapewniają użytkownikom dróg wiarygodną informację porównawczą o warunkach ruchu na dwóch alternatywnych trasach przejazdu Do prowadzenia pomiarów potrzebne było 51 kamer rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR oraz 12 czytników Bluetooth wspomagających pomiary.

Wideonadzór i zarządzanie zdarzeniami

W ramach ITS zainstalowano łącznie 1285 kamer ( 16 kamer szybkoobrotowych z funkcją zoom, 516 kamer wideonadzoru z rejestracją nagrań na czas 14 dniu, 348 kamery wideodetekcji z rejestracją nagrań na czas 14 dni oraz 405 kamer wideodetekcji bez rejestracji nagrań).
Podstawowym zadaniem systemu wideo nadzoru jest umożliwienie podglądu i zapisu sytuacji ruchowej na skrzyżowaniach. System pomaga w reagowaniu na utrudnienia na drogach i obsłudze zdarzeń drogowych.

Sieć światłowodowa (łączność)

Żeby zapewnić szybką, stabilną i nieprzerwaną transmisję danych z setek detektorów ruchu oraz kamer na skrzyżowaniach potrzebna była odpowiednia infrastruktura. Wybudowano ponad 100 km kanalizacji teletechnicznej i zainstalowano ponad 300 km przewodów. W zakresie sieci aktywnej zostało zainstalowanych 15 przełączników dystrybucyjnych oraz 148 przełączników dostępowych (wraz z prawie 300 modułami rozszerzeń), które tworzą sieć transmisji dla urządzeń ITS.

Wizualizacja GIS

To moduł mapowy, którego głównym zadaniem jest pomoc operatorom przy podejmowaniu działań operacyjnych. Na mapie GIS znajdują się informacje dotyczące zdarzeń i utrudnień w ruchu, związane z zatłoczeniem ulic i zajętością parkingów oraz o te z lokalizacją i statusem pojazdów publicznych. Dodatkowo w aplikacji są dostępne informacje o lokalizacji i statusie urządzeń ITS (kamery, sterowniki, i inne urządzenia zainstalowane w obszarze ITS). Istnieje możliwość wywoływania dedykowanych komponentów podsystemów ITS np. podgląd kamer, monitoring urządzeń, obsługa zdarzeń i inne. Moduł wizualizacji GIS został skonfigurowany, jako centrum geoinformacji o wszystkich obiektach i elementach ITS. Dzięki czemu można w przejrzysty sposób zarządzać infrastrukturą posiadającą tysiące urządzeń rozmieszczonych w całym Wrocławiu.

Repozytorium danych

Miejsce przechowywania informacji spływających do systemu ITS, z których większość przeznaczona jest do prezentowania w postaci raportów oraz do przetwarzania jako dane analityczne.

Systemy analityczne i raportowe

Kompletny podsystem, który umożliwia wykonywanie pełnych, wszechstronnych i wielowymiarowych raportów oraz przygotowywanie przekrojowych analiz danych, w oparciu o procesy przetwarzania danych typu Business Intelligence. System raportowy zaprojektowano w sposób minimalizujący czas dostępu do danych pochodzących z wszystkich podsystemów/elementów Systemu ITS oraz w sposób umożliwiający łatwe i intuicyjne wykorzystanie tych danych do celów raportowych i analitycznych.

Informacyjny portal internetowy

Internetowy portal systemu ITS to źródło aktualnych informacji na temat komunikacji na obszarze Wrocławia objętym projektem ITS.

System monitorowania urządzeń i system HelpDesk

To podsystem do wykrywania awarii urządzeń wchodzących w skład infrastruktury systemu ITS i informowania o tym odpowiednich służb.
Operator może zobaczyć na mapie GIS dokładną lokalizację, w której znajduje się uszkodzone urządzenie. Zgłoszenia o niesprawnym urządzeniu są rejestrowane i obsługiwane w systemie HelpDesk.

Centrum przetwarzania danych

Całość systemów informatycznych i oprogramowania, wliczając także ogromne zbiory danych są przechowywane i przetwarzane na nowoczesnych i wydajnych serwerach dedykowanych dla środowiska ITS. W ramach wdrożenia dostarczono blisko 250.000 GB przestrzeni dyskowej na macierzach VNX, uruchomiono środowisko serwerowe składające się z 14 serwerów fizycznych typu blade oraz 2 serwerów fizycznych IBM Power.

PR03A - Grabiszyn Pd.

Wrocław - Grabiszyn
Kategoria:
Otwarty
Typ parkingu:
Parking całodobowy
Liczba miejsc:
80

zajętość: 22

Wolne miejsca:
62
Prognoza na najbliższą godzinę:
-1
Zajętość:
22%
Zmiana zajętości:
przyjeżdżające 0 wyjeżdżające 0
Trend:
Bez zmian

Data odczytu: 2021-01-19 08:41

Komentarze